Sản phẩm

VÔI (CaO ≥ 90%)

* Ứng dụng: Chất trợ nung trong công nghiệp luyện kim (luyện thép, vàng), phụ gia xử lý nước, xử lý môi trường, cải tạo đất ...